Anleggsbidrag

NVE regulerer anleggsbidraget for alle netteiere

Meløy Nett kan fastsette et anleggsbidrag, altså et engangsbeløp, for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til kunden. Anleggsbidrag er regulert gjennom NVE sin Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5 Anleggsbidrag. Meløy Nett skal på forhånd informere kunden om innkreving og beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget. Anleggsbidrag er ikke MVA pliktig. Du kan lese NVE sin forskrift her.

Beregning av anleggsbidrag

Kostnadsgrunnlaget er beregnet ut i fra alle kostnader som påløper i prosjektet. Dette kan omfatte
innkjøp av eksterne tjenester, installatør eller entreprenør, varekostnader, timekostnader og andre interne kostnader som omfattes av prosjektet.

Timekostnader består av timer til prosjektering og utførelse, samt timer som føres på prosjektet i forbindelse med innmåling og lignende.
Komponenter i nettet må reinvesteres ut i fra Meløy Nett sin kraftsystemplan, den forteller når komponenter i nettet må reinvesteres på grunn av lastøkning, eller at levetiden er gått ut. Hvis kunden bestiller økt effekt, og gjør at reinvesteringen må fremskyndes, skal kostnadene som forekommer av fremskynding tas med i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget.

Fastsetting av kostnadsgrunnlag for kunden

Kostnadsgrunnlaget for hver kunde består av kundespesifikke kostnader, samt en andel av kostnadene for felles anleggsdeler. Kundespesifikke kostnader vil bare gjelde anlegg som kun forsyner en kunde, eller et anlegg.
Anleggsdeler som er felles, er anlegg som forsyner flere kunder. Dette vil som regel omfatte en nettstasjon, inkludert transformator og bryteranlegg, høyspenningsforbindelser, lavspenningsforbindelser og fordelingsskap.
Effektbehovet er dimensjonerende når vi bygger nettanlegg. Kostnadene for de felles anleggsdelene er derfor delt mellom kundene i forhold til hvor stor andel av kapasiteten, hver enkelt kunde legger beslag på.

Eierskap, drift og vedlikehold

Et anlegg som blir finansiert gjennom anleggsbidrag, vil fortsatt være Meløy Nett sin eiendom. Meløy Nett har full disposisjonsrett over dette, og vil bære alle fremtidige drifts, vedlikehold og reinvesteringskostnader for anlegget.