Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Elsikkerhet

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. Det lokale eltilsyn er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). Det er bygningseier/leietaker (bruker) som har ansvaret for at det elektriske anlegget er i orden (FEL § 9) og skal sørge for at det blir foretatt nødvendige ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget skal til enhver tid tilfredsstille regelverket slik at det er trygt og ikke kan skade liv eller eiendom.

Det elsikerhetsarbeidet som DLE er pålagt å utføre, Inndeles I følgende målområder:

 • Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisiteten. Tilsynet er stikkprøvebasert.
 • Informere om elsikkerhet.
 • Informasjon og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger. Lag og foreninger kan invitere DLE til sine møter.
 • Revisjon og verifikasjon av bedrifter på den delen av internkontrollsystemet som gjelder det elektriske anlegget.
 • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider i forsyningsområdet.
 • Bistå politiet i brannetterforskning.
 • Bistå eiendomsmegler med opplysninger om heftelser på boliger.
 • Oppfølging og rapportering til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) av ulykker med elektrisk årsak.
 • Forelegge for DSB saker av viktighet eller av prinsipiell betydning.
 • Anmelde grovere overtredelser til politiet.
 • I nødvendig grad sammarbeide/samordne tilsyn med andre tilsynsmyndigheter

 www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/verktoy-for-dle/2023/oversendelsesbrev---instruks-for-det-lokale-elektrisitetstilsyn-for-tilsynsaret-2023---rammer-for-dles-aktiviteter.pdf

Prosedyren ved kontroll av og utbedring av feil i et elektrisk anlegg er som følger:

 • Kunden blir varslet om kontrollen i brevs form eller pr. telefon: varsel om kontroll.
 • Kontrollen av elanlegget utføres og kunden får samtidig informasjon om elsikkerhet.
 • Anleggseier/kunden får rapport på eventuelle feil og mangler: varsel om vedtak. Dette er etter forvaltningsloven.
 • Etter 3 til 4 uker, mottar anleggseier/kunde: Vedtak.
 • Ved feil i den faste installasjonen må elektroinstallatør kontaktes for utbedring av feil. Som oftest gis en frist på 2 mnd. for utbedring av feil etter vedtak. Unntak for alvorlige feil som får kortere frist eller som må utbedres straks.
 • Installatør gir beskjed til DLE elektronisk når han har påtatt seg jobben og også når jobben er utført.

 

 

Andre nyttige linker

Spørsmål angående installasjonskontroll og elsikkerhet kan rettes til Meløy Nett telefon 75 72 01 90 eller post@menett.no