Vilkår ved leie av byggestrøm.

Generelt

 Normal leieperiode er inntil 1 år hvis ikke annet er avtalt.  Byggestrøm er en provisorisk løsning i en byggeperiode.

Partene og avtalen

Betingelsene gjelder avtale om leie av byggestrømsskap mv. inngått mellom Meløy Energi AS og Kunden.  Med Kunden menes den fysiske eller juridiske person som står oppført i bestillingsskjemaet.  Link til bestillingsskjema: Meløy Energi AS

Tilkobling

Gjeldende priser for tilkobling av byggestrømskasse til strømnettet forutsetter:

 • Byggestrømsskapet tilkobles på nærmest tilgjengelige tilkoblingspunkt ut ifra anleggsadresse. Dersom det er spesielle ønsker, må dette avtales nærmere.
 • Leietaker plikter å behandle byggestrømsskapet og tilhørende utstyr med aktsomhet, slik at det ved frakobling er i tilsvarende stand som ved tilkobling.
 • Byggestrømsskapet skal stå stødig og oppreist på fast underlag.

Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for sikring av byggestrømsskapet og tilstøtende utsyr. 

Prising og fakturering

 • Pris på opp-/nedtaking av byggestrømsskapet og transport til avtalt sted faktureres i sin helhet ved oppstart av leieforholdet i henhold til gjeldende prisliste.
 • Leien av byggestrømsskapet faktureres månedlig.

NB! Strøm og nettleie kommer i tillegg og faktureres fra kraftleverandør/netteier.  Meløy Energi melder fra til nettselskapet om tilkobling av byggestrømsskapet og Kunden må selv velge kraftleverandør.

Betalingsvilkår etc.

 • Standard betalingsvilkår - 14 dager

Strømavbrudd

 • Meløy Energi er ikke ansvarlig for strømbrudd i netteier sitt nett.

Flytting

 • Flytting av skap skal kun gjøres av Meløy Energi eller etter avtale.

Reklamasjon

 • Hvis det oppstår feil med byggestrømsskapet skal Meløy Energi kontaktes så snart det lar seg gjøre.
 • Dersom mangelen skyldes forhold om ligger på Kunden skal Kunden betale for kostnaden forbundet med feilsøkingen.

Mislighold

 • Alle skader som blir påført det utleide materiellet fra Meløy Energi, vil i sin helhet faktureres leietaker. Meløy Energi tar bilder av alle byggestrømsskap etter montering for å dokumentere tilstand.
 • Skader eller mangler på byggestrømsskap eller tyveri av skap, må umiddelbart meldes til Meløy Energi.
 • Leietaker/bestiller er ansvarlig for at byggestrømsskapet til enhver tid er låst eller tilstrekkelig sikret når det er uten tilsyn.
 • Leietaker må på ingen måte utføre endringer på installasjoner i byggestrømsskapet. Dette gjelder også tilførselskabel og jording.
 • Ved manglende betaling på over 60 dager vil byggestrømsskapet bli frakoblet og hentet uten varsel.  Meløy Energi har ikke ansvar for kostnader forbundet med at byggestrømsskapet frakobles eller følgekostnader som skyldes frakoblingen.
 • Meløy Energi fraskriver seg ethvert ansvar for skade på person og/eller eiendom som følge av feil bruk eller feil på utstyr tilkoblet byggestrømskassen.

Avbestilling og frakobling